Kannanotot

Puotilan Kokoomus ry:n aloite, joka hyväksyttiin Kansallinen Kokoomus r.p:n varsinaisessa puoluekokouksessa 12.6.2016

TYÖEHTOSOPIMUSTEN YLEISSITOVUUS POISTETTAVA

Työehtosopimusten yleissitovuutta koskeva lainsäädäntö on yleisen sopimusvapauden periaatteen vastainen, koska sen ehdot velvoittavat myös muita kuin ko. työehtosopimukseen sitoutuneita sopimusosapuolia eli myös järjestäytymättömien työnantajien ja työntekijöiden on noudatettava sen määräyksiä.

Työsopimuslain 7 §:n mukaan ”Työsopimuksen ehto, joka on ristiriidassa yleissitovan työehtosopimuksen vastaavan määräyksen kanssa, on mitätön ja sen sijasta on noudatettava yleissitovan työehtosopimuksen määräystä.” Yleissitovuuden tulkinta on hyvin tiukka eli myös palkkojen yleiskorotukset sitovat järjestäytymättömiä yrityksiä. Suomessa on siis annettu määräysvaltaa yksilöiltä ja yrityksiltä ammattiyhdistyksille, vaikka vain paikallisesti sopimalla voidaan turvata yritysten toimintaedellytykset.

Nyt on aika palata yhteiskuntaan, jossa kansalaisen ja yrityksen laillisia vapauksia puolustetaan demokraattisella päätöksenteolla säädetyillä laeilla ja poistaa työsopimuslain 7 §.

Edellä sanotun perusteella Puotilan kokoomus ry. esittää, että tämän aloitteen hyväksyessään puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta sekä kehottaa eduskunta- ja ministeriryhmää edistämään kaikin käytettävissä olevin keinoin työehtosopimusten yleissitovuuden poistamista.